Religio

Cartea:

Cărți

PENTRU THEOFIL ARHIEPISCOPUL ALEXANDRIEI

1. Fericitul Theofil arhiepiscopul a mers odată la muntele Nitriei şi a venit avva muntelui1(Adică cel mai mare al muntelui.) la dânsul. Şi i-a zis lui arhiepiscopul: ce ai aflat mai mult în calea aceasta, părinte? I-a răspuns lui bătrânul: a mă prihăni şi a mă defăima pe mine întotdeauna. I-a zis lui avva Theofil: altă cale nu este, fără numai aceasta.

 

2. Au venit odată părinţii la Alexandria, chemaţi fiind de Theofil arhiepiscopul, ca să facă rugăciune să surpe capiştile. Şi mâncând ei cu dânsul, li s-a pus carne de viţel şi mâncau nimic îndoindu-se. Şi luând arhiepiscopul o bucăţică, a dat-o bătrânului, care era mai aproape de dânsul, zicând: iată, această bucăţică e bună, mănâncă avvo! Iar ei răspunzând au zis: noi până acum verdeţuri mâncam, iar dacă este carne nu mai mâncăm. Şi n-au mai adaus nici unul dintr-înşii să mai guste din ea.

 

3. Acest avva Theofil arhiepiscopul s-a dus odată la Schit. Şi adunându-şi fraţii, au zis lui avva Pamvo: zi vreun cuvânt episcopului, ca să se folosească. Zis-a lor bătrânul: dacă nu se foloseşte de tăcerea mea, nici de cuvântul meu nu poate să se folosească.

 

4. Acelaşi avva Theofil zicea: ce fel de frică şi cutremur şi nevoie avem să vedem, când sufletul se desparte de trup! Că vine la noi oaste şi putere de la stăpânirile cele potrivnice, stăpânii întunericului, stăpânitorii vicleşugului şi începătoriile şi stăpâniile, duhurile răutăţii şi ca într-un chip de judecată îl ţin pe suflet, aducând asupră-i toate păcatele lui cele întru ştiinţă şi cele întru neştiinţă, de la tinereţe până la vârsta în care a răposat. Deci, stau pârându-l de toate cele făcute de dânsul. Ce fel, dar, de cutremur socoteşti că are sufletul în ceasul acela, până ce va ieşi hotărârea şi i se va face slobozenia lui? Acesta este ceasul nevoii lui, până ce va vedea ce sfârşit va lua el. Şi iarăşi dumnezeieştile puteri stau în preajma feţei celor potrivnici şi ele aducând cele bune ale lui. Ia seama dar, că sufletul stând în mijloc, cu multă frică şi cutremur stă, până ce judecata lui va lua hotărâre de la Dreptul Judecător. Şi de va fi vrednic, aceia iau certare, iar el se răpeşte de la dânşii şi de aceea fără de grijă este, sau mai bine să zic, locuieşte după cum este scris: precum al celor ce se veselesc tuturor le este locaşul la Tine1(Psalm 85, 7.). Atunci se împlinesc cele scrise: au fugit durerea, întristarea şi suspinarea2(Isaia XXXV, 10 şi 51, II.). Atunci scăpând, se duce la acea bucurie şi slavă negrăită, în care se va şi aşeza. Iar de se va afla că a trăit cu lenevire, aude glasul cel prea înfricoşat: să fie ridicat cel necredincios, ca să nu vadă slava Domnului.3(Isaia XXVII, 10.) Atunci îl apucă pe dânsul zi de urgie, zi de necaz şi de nevoie, zi de întuneric şi de beznă, dându-se la întunericul cel mai din afară şi în focul cel veşnic osândindu-se, în veci fără de sfârşit se va munci. Atunci unde e fala lumii? Unde slava cea deşartă? Unde desfătarea? Unde răsfăţarea? Unde nălucirea? Unde odihna? Unde lauda? Unde banii? Unde neamul cel mare? Unde tatăl? Unde mama? Unde fratele? Cine dintr-aceştia va putea să scoată pe cel ce se arde în foc şi este ţinut de muncile cele amare? Acestea fiindcă aşa vor să se facă, ce fel trebuie să fim noi în petreceri bune şi cu dreaptă credinţă? Ce fel de dragoste suntem datori să ne agonisim? Ce fel de viaţă? Ce fel de petrecere? Ce fel de drum? Ce fel de luare aminte? Ce fel de rugăciune? Ce fel de îngrijire? Că acestea zice, aşteptând, să ne silim a ne afla Lui nespurcaţi şi neîntinaţi cu pace4(II Petru III 14.), ca să ne învrednicim a-L auzi pe Dânsul, zicând: veniţi binecuvântaţii părintelui Meu, de moşteniţi Împărăţia cea gătită vouă de la întemeierea lumii5(Mt. XXV, 34.) în vecii vecilor, Amin.

 

5. Acest avva Theofil arhiepiscopul vrând să se săvârşească, a zis: fericit eşti, avvo Arsenie, că de acest ceas îţi aduceai aminte pururea!

Cuvinte cheie: , , , , , , ,

 • Pateric

  pateric.ro
  Siteul Pateric.ro a fost lansat în martie 2008, și cuprinde peste 800 de învățături.
  Vizitează siteul
 • Molitfelnic

  molitfelnic.ro
  Molitfelnicul e o carte ortodoxă de rugăciuni. Molitfelnic.ro reprezintă o colecție online a acestora. Siteul a fost lansat în 2011.
  Vizitează siteul
 • Psalm

  psalm.ro
  Cele mai vechi cantari religioase intrebuintate in cultul crestin sunt psalmii biblici, al caror uz liturgic e mostenit din cultul iudaic.
  Vizitează siteul
 • Ceaslov

  ceaslov.ro
  Ceaslovul este cartea de bază a citețului și a cantorului (spre deosebire de Euchologion, care conține textele folosite de preot și diacon).
  Vizitează siteul
 • Acatist

  acatist.ro
  Acatistele sunt rugaciuni prin care cerem mai ales mijlocirea Sfintilor pe langa Dumnezeu, spre a ne ajuta sau a ne izbavi la vreme de nevoie si de necaz.
  Vizitează siteul
 • Apocrife

  apocrife.ro
  Apocrifele sunt cărți pretins sfinte, pe care Biserica nu le recunoaște ca inspirate și autentice și nu le admite în Sfânta Scriptură.
  Vizitează siteul
 • Evanghelie

  evanghelie.ro
  Cuvântul Evanghelie provine din grecescul ευαγγέλιον sau evangelion care înseamnă Veste Bună. Pentru creștini vestea bună are ca scop prezentarea intervenției lui Dumnezeu în lume prin Isus Hristos.
  Vizitează siteul
 • Liturghie

  liturghie.ro
  Sfânta Liturghie este slujba principală şi centrală a Bisericii Ortodoxe.
  Vizitează siteul
 • Filocalie

  filocalie.ro
  Filocalia este o culegere din scrierile pustnicilor, monahilor, clericilor ortodocși.
  Vizitează siteul